Otevřít menu
Dětská skupina Rozmarýnek Jaroměř

Vítejte v naší dětské skupině

ROZMARÝNEK

Hlídáme děti ve věku 2-6 let. Těšíme se na další kamarády našich broučků, motýlků a včeliček Rozmarýnku.

CHCI SE PŘIHLÁSIT ::

Dětská skupina Jaroměř - mateřská školka

Rodinné centrum Rozmarýnek

O nás

Vítejte v dětské skupině Rozmarýnek.

Dětská skupina Rozmarýnek volně navazuje na aktivity Mateřského a posléze Rodinného centra Rozmarýnek. Vycházíme z toho, že každý človíček je pro nás jedinečný a potřebuje individuální přístup. Snažíme se být v souladu s přístupem „Respektovat a být respektován“ Inspirujeme se u waldorfské a montessori pedagogik, běžně zařazujeme enviromentální výchovu apod. Nejsme však vyhraněni v žádném z těchto směrů...jde nám o to, aby děti „ochutnaly“ co nejvíce.

Pro rodiče, jenž by potřebovali hlídání mimo základní provoz, budeme umět zajistit navazující službu hlídání profesionální chůvou.

Aktuality

Koronavirus - nařízení

09.03.2020

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Str. 2 z 2
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 z Italské republiky.
Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů a primátorem hlavního města Prahy.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

...

VŠECHNY ZPRÁVY ::
nahoru